Tillgänglighet

På Skolverkets hemsida framgår det att rektorn på en skola har ansvar för att elever med funktionshinder får särskilt stöd samt att det är lärarna som ska anpassa sin undervisning. Det betyder därmed att det är skolans ansvar att anpassa utbildningen utifrån de behov eleverna har på skolan.

En person som sitter i rullstol ska exempelvis ha tillgång till viktiga lokaler och information på samma sätt som andra i skolan. Däremot finns inte något krav på allt ska vara tillgängligt – bara i den nivån så att utbildningen kan genomföras.

Specialskolor för personer med funktionshinder

Även om skolorna har kravet att anpassa tillgängligheten utifrån elevernas behov så gäller detta inte alla funktionshinder och inte i samtliga grader.

Med mild hörselnedsättning kan det räcka med att få sitta på ett speciellt ställe i klassrummet men en person som är döv kommer inte kunna ta till sig skolans undervisning.

På ett par ställen i landet finns därmed specialskolor med inriktning mot specifika funktionshinder. Exempelvis finns skolor med inriktning mot grav hörselnedsättning och synnedsättning. I de flesta större kommuner finns även grundsärskola och gymnasiesärskola.

Ibland nämns skolor för fysiskt funktionshinder som ”specialskolor” medan psykiskt funktionshinder ger tillgång till särskola. Oavsett så är det skolformer som är anpassade för att möta personernas unika behov.

Skolor brister i tillgänglighet

Trots kravet från Skolverket så visar återkommande rapporter om att skolor inte möter funktionshindrades behov. I en rapport från 2008 framkom det exempelvis att nästan hälften av grundskolorna inte vara anpassade så att personer i rullstol kunde få tillgång till relevanta lokaler. I samma rapport visade det sig att två av tre grundskolor samt hälften av alla gymnasieskolor inte hade elektriska dörröppnare. Det sista är en mycket enkel, och inte speciellt dyr, installation som underlättar betydligt för fysiskt funktionshindrade att öppna dörrarna. Har du en samordnare kan denna hjälpa dig med att framföra denna typ av förslag till skolan.

Även om utvecklingen har varit positivt sedan dess så finns fortfarande ett relativt stort glapp mellan den värld som Skolverket beskriver (där alla skolor anpassas efter elevens behov) och verkligheten. Det är inte sällan som funktionshindrade vittnar om hur de fått kämpa för de rättigheter som de enligt Skolverket borde ha.