Anpassade skolor

Vid mindre grad av funktionshinder har skolorna ansvar att anpassa utbildningen och tillgängligheten så att eleven kan ta del av utbildningen. Vid större problem är lösningen istället att gå på en skola anpassad för det funktionshinder som personen har.

Specialskolor

Med specialskolor menas skolor som är anpassade för personer med grav hörselskada, språkstörning, synnedsättning eller kombination av dessa.

Eftersom samtliga elever, och ofta många lärare, har samma funktionsnedsättning är lokaler, utbildningsmaterial, pedagogik m.m. helt anpassat utifrån funktionshindret. Det kan utöver bättre studieresultat även bidra till större gemenskap under skolgången.

Läroplanen liknar till stort den läroplan som används inom andra delar av skolväsendet. Däremot kan det vara något anpassad och heter därmed ”Läroplan för specialskola”. Det finns även liknande läroplan för förskola och fritids.

För att få en plats på en specialskola krävs ett beslut av SPSM (Specialpedagogiska myndigheten). Första steget är att ha ett intyg som påvisar funktionsnedsättning eller annan orsak till att extra behov krävs för att nå de grundläggande kraven i läroplanen.

Särskolor

Vid psykisk funktionsnedsättning kan särskola vara ett alternativ. Detta förutsatt att personen har utvecklingsstörning.

Den läroplan som undervisningen grundar sig på är ”Läroplan för grundsärskola”. Läroplanen och kursplanerna är anpassade utifrån att eleverna har utvecklingsstörning vilket betyder att man främst ändrat kraven gällande de teoretiska delarna. Därmed kan man se tydligare skillnader inom ämnen som NO och SO än hos bild och slöjd. Det kan även innebära att eleverna får större tillgång till hjälpmedel i undervisningen.

Eftersom graden av utvecklingsstörning varierar så kraftigt är undervisning till stor del individanpassad. Om en lärare anser att eleven skulle klara av specifika ämnen i grundskolan kan dessa även läsas i samarbete med grundskolan.

Grundförutsättningen för att få en plats i särskolan är att en grundlig utredning genomförts som sedan visar på att eleven passar in på målgruppen för särskolan. Det kan vara föräldrar, skolpersonal eller exempelvis vårdpersonal som tar initiativet till utredningen. Sedan är det kommunen man bor i som ska genomföra den. Däremot kan man i vissa kommuner få vänta relativt länge på utredningen.

Om utredningen sedan visar att personen har utvecklingsstörning eller om personen av andra orsaker inte kan nå grundskolans kunskapskrav kan en plats ges på särskolan.