Samordnare

På samtliga högskolor och universitet arbetar samordnare vilka delvis har som uppgift att hjälpa personer med funktionshinder att kunna ta del av utbildningen på samma sätt som andra. En person med funktionshinder bör därför kontakta berörd skola direkt när man vet att man fått en studieplats. Därmed finns tiden som behövs för att hitta en praktisk lösningar innan kurserna påbörjas.

Samordnarens uppgift

Första kontakten med en samordnare innebär att eleven får presentera vilka kurser som kommer att utföras samt vad funktionshindret skapar för begränsningar i vardagen och i studierna. Genom en samordnare kan skolan bättre anpassas så att din vardag blir enklare.

Det kan därmed resultera i att personen kan få anpassat stöd eller ändrad studiesituation.

I detta möte är det viktigt att ha med sig intyg från hälsovården som intygar funktionsnedsättningen alternativt något som påvisar utredning som visar problematiken.

Samordnaren kan utifrån den information som ges ge förslag till olika lösningar och även kontakta kursansvarige för att delge denna information. Det är däremot enbart förslag och det är till sist kursansvariga och lärarna som avgör vilken hjälp de kan acceptera. Däremot är det mycket vanligt att lärare och kursansvariga följer de råd som ges så länge det är fysiskt möjligt att genomföra de olika förslagen.

Exempel på hjälp som kan ges

En samordnare har i princip helt fria händer gällande vilka förslag som får sättas ihop. Ser man däremot mer generellt så är det vissa anpassningar som är speciellt vanliga.

Ett exempel är anpassad litteratur. Det kan innebära att litteraturen tas fram i punktskrift, talbok eller liknande. Ett annat exempel är olika slags tolkningar. Bland dessa finns bland annat teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Ytterligare exempel är anteckningsstöd eller anpassad examination. Din samordnare kan även hjälpa dig att få andra hjälpmedel under studierna.

Ansökan om särskilt stöd

Det som krävs för att man ska få särskilt stöd är varaktig funktionsnedsättning. Första steget är därmed ett intyg som bevisa detta. Ansökan om särskilt stöd genomförs sedan i Nais vilket är det nationella systemet för ansökningar om olika stöd.

När ansökan är genomförd kommer en samordnare att höra av sig för tidsbokning av samtal. Det är i detta samtal som mer detaljerad information lämnas och samordnaren bildar sig en uppfattning om vilket stöd som behövs. Beslut och vilka åtgärder som rekommenderas skickas ut och gäller sedan om personen blir registrerad på gällande kurs.