Studiemedel för dig med funktionshinder

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätten att få anpassat studiestöd från CSN. Det kan exempelvis handla om att få full ersättning trots att man studerar på en långsammare takt än vad som annars krävs för att få högsta nivån. Det går även att få särskilda tillägg om man behöver särskilda hjälpmedel.

RG-Bidrag – För hörselskadade eller rörelsehindrade

I det fall som studier sker på gymnasial nivå kan RG-bidrag fås. Det är ett bidrag som betalas ut till personer som inte kan bo hemma under studietiden på grund av att anpassad utbildning inte finns på hemorten.

Det bidraget därmed ska täcka är boendekostnad samt till viss del hemresor. Det är ett par skolor som ger rätten till detta bidrag, RGD och RGH i Örebro samt riksgymnasierna för ungdomar med svårare rörelsehinder (Göteborg, Kristianstad, Umeå samt Stockholm)

Fullt studiebidrag – Trots lägre studiehastighet

Har personen dyslexi eller annan funktionsnedsättning som kan förväntas resultera i långsammare studietakt kan full ersättning ändå fås. Det innebär exempelvis att personen studerar på 75 % men får full ersättning dvs. som om studier genomförts på 100 %. Orsaken är att personen till stor sannolikhet kommer lägga ner lika mycket tid som de utan funktionsnedsättning som studerar på en kurs med 100 % studietakt.

Det som krävs för att få detta tillägg är att längre tid måste läggas ner på studierna specifikt på grund av denna funktionsnedsättning. Man ska även först försökt studera på vanlig takt med hjälp av de hjälpåtgärder som skolan erbjuder. Intyg på funktionsnedsättning krävs.

TUFF – Teckenspråk för föräldrar

De som har barn som primärt kommunicerar med teckenspråk kan behöva studera teckenspråk för en smidigare kommunikation. I detta fall kan man gå TUFF och få en speciell ersättning för detta. Ersättningen år 2018 var 120 kr per timme som man går utbildningen på tid som gör att man missar ordinarie arbetsinkomst. Det går även att få viss reseersättning från och till utbildningarna.