Gemenskap under skolgången

Generellt får elever som känner sig trygga och har en god gemenskap i skolan bättre resultat än andra elever. Tryggheten och det sociala sammanhanget är grundläggande behov och är inte dessa behov uppfyllda är det svårt att bygga vidare med kunskap och lärande.

Förbättrar för hela gruppen

Att gruppdynamiken är oerhört viktigt vet många lärare om och ofta jobbar man främst med detta i början av en terminerna för att hålla samman gruppen.

Ofta är skolpersonal också snabba med att se hur olika grupperingar kan vara fördelaktiga eller negativa för utvecklingen i klassen.

En god gruppdynamik tjänar därmed flera syften. För lärarna blir det lättare att förmedla kunskap samtidigt som eleverna känner sig tryggare och skapar bättre arbetsklimat – vilket gör att de lättare kan ta till sig kunskapen. Det kan även vara av stor vikt för den enskilda elevens självkänsla att känna sig inkluderad i gruppen.

Skolverket pekar på inkludering

Skolverket lyfter fram ett par punkter som är grunden till en god gemenskap. Det är lätt att tro att det enbart handlar om att ha kompisar i klassen men gemenskap bör ses med ett bredare perspektiv där begreppet ”inkluderande skola” passar bra. För den med funktionshinder kan det därför vara enklare att hitta gemenskap i en anpassad skola.

Gemenskapen ska exempelvis finnas på flera olika nivåer. Det handlar inte enbart om att ha kompisar i sin klass, i sin ålder och med samma intressen. Man bör kunna ha en gemenskap med lärare, annan personal m.m. Detta även om gemenskapen ser annorlunda ut.

Det är även viktigt att det enbart finns ”ett enda system”. Med det menas att eleverna inte ska delas upp mellan ”vanliga elever” och de som av någon anledning behöver särskilt stöd.

Ytterligare en punkt är den demokratiska gemenskapen. Med det menas att man har chansen att påverka och känslan av att det finns möjlighet att göra det. Även den demokratiska gemenskapen kan ses på olika nivåer. Inom här ryms även delaktighet på olika områden.

En sista punkt är att olikheter behöver ses som en fördel och en tillgång. En gemenskap där kraven finns att alla som ska följa vissa normer är inte hälsosam i längden. Detta oavsett om det är positiva eller negativa normer. Det viktigaste är att vara accepterad som man är för att gemenskapen långsiktigt ska vara hållbar.