Introduktion till webbplatsen

Den här webbplatsen ger lite övergripande information om frågor som rör studier på högskolan och funktionshinder i studiesituationen. Stockholms universitet har ett särskilt åtagande på området som omfattar att årligen fördela ett extra "högskolegemensamt" anslag mellan universitet och högskolor, s.k. riktade nationella medel. Medlen används till att delvis täcka kostnader för särskilt (personligt) pedagogiskt stöd till studenter för att undanröja eller överbrygga funktionshinder i studiesituationen.

En förutsättning för Stockholms universitets åtagande i den här frågan är naturligtvis samarbete med övriga universitet och högskolor. Det sker framförallt genom ett nätverk för samarbete mellan alla lärosätens samordnare - Samordnarnätverket - och i en nationell referensgrupp där 9 lärosäten representeras.

Samordnaren av pedagogiskt stöd

Vid (nästan) alla universitet och högskolor finns det en särskild kontaktperson och samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter eller upplever funktionshinder i studiesituationen. På sidan Samordnare (se länk ovan) finns alla samordnares namn, telefon och e-postadresser samt länkar till alla universitet och högskolor. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

Kontakt i god tid

Vissa åtgärder kräver längre planeringstid, till exempel att rekrytera teckenspråkstolkar, anpassa undervisningslokaler eller få studielitteratur inläst som talbok. Det är därför viktigt att du som blivande student i god tid, redan i samband med ansökan, tar kontakt med samordnaren vid det universitet eller den högskola där du söker en utbildningsplats.

Vid anmälan till högskolan

Samtidigt som du söker till högskolan, d v s gör en anmälan på www.antagning.se, sänd även en kopia av din anmälningsblankett, samt läkarintyg/motsvarande som styrker ditt behov av stöd, direkt till samordnaren vid respektive universitet/högskola. På sidan Studentinfo (se länk ovan) finns mer information om pedagogiskt stöd m m.

Funktionshinderforskning och medaktörer - kurs vid Malmö högskola

Vid Malmö högskola ges en IT-baserad distansutbildning med namnet "Funktionshinder och medaktörer" som omfattar 8hp. Kursen riktar sig till personer med erfarenhet av funktionshinder, till närstående eller till den som på annat sätt är engagerad i frågor som rör funktionshinderområdet. Läs mer om kursen här: http://edu.mah.se/sv/Course/HS175A

STUDY ABROAD WITHOUT LIMITS - En mötesplats om utlandsstudier

Våren 2008 lanserades ett EU-finansierat studentprojekt för samarbete mellan studenter i Flandern (Belgien), Holland, Irland, Österrike och Sverige. Syftet var att skapa ett forum för studentkontakter inför utlandsstudier. Forumet finner du på nätverket LINK's förstasida: www.thelinknetwork.eu

STUDY & WORK ABROAD FOR ALL - en nätguide

En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på adressen: www.independentliving.org/studyworkabroad

Jämlikhet och lika rättigheter för studenter i högskolan

Fram till nyåret 2008/09 fanns det en lag om likabehandling av studenter i högskolan i syfte att främja lika rättigheter för studenter och sökande. Den 1 januari 2009 ersattes denna lag och en rad andra lagar om jämlikhet, av en ny Diskrimineringslag, som omfattar innehållet i den tidigare Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. I avsnittet som rör utbildning uppmanas högskolan att aktivt verka för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Se Diskrimineringsombudsmannens webbplats för mer info: www.do.se

Ny paragraf i Diskrimineringslagen: om bristande tillgänglighet som diskriminering

Den 23 juni beslutade Riksdagen om en ny lag om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Den nya lagen, som ska ingå som en paragraf i Diskrimineringslagen, gäller från den 1 januari 2015. Här följer en länk till Riksdagens webb för mer information: länk till Riksdagswebben