Introduktion till webbplatsen

Observera: Den här webbplatsen bearbetas och flyttas under våren 2017. Ny och uppdaterad information finner du på: www.su.se/ps Denna sida kommer snart att läggas ned så uppdatera dina länkar.

Den här webbplatsen ger lite övergripande information om frågor som rör studier på högskolan och funktionshinder i studiesituationen. Stockholms universitet har ett särskilt åtagande på området som omfattar att årligen fördela ett extra "högskolegemensamt" anslag mellan universitet och högskolor, s.k. riktade nationella medel. Medlen används till att delvis täcka kostnader för särskilt (personligt) pedagogiskt stöd till studenter för att undanröja eller överbrygga funktionshinder i studiesituationen.

En förutsättning för Stockholms universitets åtagande i den här frågan är naturligtvis samarbete med övriga universitet och högskolor. Det sker framförallt genom ett nätverk för samarbete mellan alla lärosätens samordnare - Samordnarnätverket - och i en nationell referensgrupp där 9 lärosäten representeras.

Samordnaren av pedagogiskt stöd

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter eller upplever funktionshinder i studiesituationen. På sidan Samordnare (se länk ovan) finns alla samordnares namn, telefon och e-postadresser samt länkar till alla universitet och högskolor. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

Kontakt i god tid

Vissa åtgärder kräver längre planeringstid, till exempel att planera utbildningsstolkning, anpassa undervisningslokaler eller få studielitteratur inläst som talbok. Det är därför viktigt att du som blivande student i god tid, redan i samband med ansökan, tar kontakt med samordnaren vid det universitet eller den högskola där du söker en utbildningsplats.

Lansering av Nais m.m. den 25 november 2015

Den 25 november anordnade Stockholms universitet i samverkan med Univeristets- och högskolerådet (UHR) en nationell konferens där förmiddages fokus var det nyutvecklade systemet "Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, Nais". Under eftermiddagen innehöll programmet andra aktuella inslag.

Förmiddagens presentationer om och kring Nais-systemet filmades och här följer länkar till filmerna:

I den första filmen återfinns allt från och med Inledning av dagen och presentationen av Nais med en demonstration live. (Själva presentationen av Nais börjar efter 13 minuter in i filmen.)

I den andra filmen presenteras juridiska vägval under utvecklingsprojektets gång, och rekommendationer i användandet.

"Om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering"

Den 3 februari 2015 hölls en utbildningsdag i Aula Magna på Stockholms universitets campus kring den nya lagtexten om bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Det första och sista inslaget under dagen filmades.

Annika Jyrwall Åkerberg, IURIS HUMANI, höll en föreläsning om Diskriminering och mänskliga rättigheter. Här följer en länk till filmen av Annika Jyrwall Åkerbergs inledande föredrag "Diskriminering och mänskliga rättigheter - en genomgång av svenska och internationella lagar om mänskliga rättigheter, diskriminering och tillgänglighet"

Ann-Sofie Henriksson, enhetschef för högskolepedagogik vid KTH, avslutade programmet. Här följer en länk till filmen av Ann-Sofie Henrikssons slutord "En högskolepedagogs reflektioner"

Funktionshinderforskning och medaktörer - kurs vid Malmö högskola

Vid Malmö högskola ges en IT-baserad distansutbildning med namnet "Funktionshinder och medaktörer" som omfattar 8hp. Kursen riktar sig till personer med erfarenhet av funktionshinder, till närstående eller till den som på annat sätt är engagerad i frågor som rör funktionshinderområdet. Läs mer om kursen här: http://edu.mah.se/sv/Course/HS175A