Studentinformation

Om pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen

Det finns möjlighet att få olika former av pedagogiskt stöd under studierna. Det gäller vid alla universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd.

Vad menas med "studenter med funktionshinder i studiesituationen"?

Här menas studenter med varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan som kan leda till hinder i studiesituationen och i miljön på högskolan. Det kan även gälla dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd och dokumenterade psykiska besvär. Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det behöver inte röra sig om bestående tillstånd, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.

Legimus - kurslitteratur i alternativa format

Om kurslitteratur som talbok att ladda ned, bra programvaror och berättande och instruerande filmer med mera: www.legimus.se/student

Samordnaren av pedagogiskt stöd

Vid universiteten och högskolorna finns kontaktpersoner/samordnare som erbjuder studenter med funktionshinder i studiesituationen individuella samtal för att diskutera både utbildningsval och eventuella behov av pedagogiskt stöd. På sidan samordnare (se länk ovan) finns alla samordnares namn, telefon och e-postadresser samt länkar till alla universitet och högskolor.

... och vad är "särskilt pedagogiskt stöd"?

Det innebär olika former av insatser och åtgärder för att undanröja, kompensera eller överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det kan också vara åtgärder för att kompensera bristande tillgänglighet i studiemiljön på ett universitet eller en högskola. Förutsättningarna ser förstås olika ut beroende på enskilda studenter, studieval, ämnen och inriktningar. Den enklaste vägen att förklara vad som kan menas med särskilt pedagogiskt stöd är genom exempel:

  • anteckningsstöd
  • visst IT-stöd
  • litteratur på anpassat medium genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
  • extra handledning
  • språkstöd: rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp
  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning
  • anpassningar vid examinationer: såsom enskild tentamen vid dator, förlängd tentamenstid, muntlig tentamen i stället för - eller som komplement till - skriftlig tentamen och vice versa
  • anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier istället för helfart

Med undantag för utbildningstolkning och litteratur på anpassat medium (såsom talböcker m m) ska det pedagogiska stödet ses som en hjälp till självhjälp. Det kan ofta handla om verktyg att utveckla förmågor, där målet är att man blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren rekommenderade olika former av stöd, men det är examinerande lärare (examinator) som avgör om stödåtgärden är möjlig utifrån utbildningens mål och innehåll.

En förutsättning för att få särskilt pedagogiskt stöd är att du genom intyg eller utredning kan styrka en varaktig funktionsnedsättning som inverkar på studierna.

Studentens ansvar

Samma kunskapsmål gäller förstås alla studenter och studenten är alltid själv ansvarig för sina studier. Det är upp till dig som student att i god tid ansöka om pedagogiskt stöd för att stödet ska vara tillgängligt inför kursstart eller inför ett kommande kursmomentet.

Studenten är sin egen informationsbärare, det vill säga att det är du som student som avgör vem och när du vill informera om din situation, och om det eventuella behov av pedagogiskt stöd eller anpassning som kanske finns. Vidare ansvarar du själv för att initiera förändringar inför till exempel praktiska moment i utbildningen.

Kunskaper i engelska

All utbildning på högskolenivå innehåller forskningsförberedande moment. Som student ska man kunna ta del de nya rön som forskning kan ge och det ingår i utbildningen på universitet och högskola att läsa artiklar och kurslitteratur på engelska.

Inför ansökan till högskolan

Ta gärna kontakt med samordnaren redan vid ansökan. Det är särskilt viktigt med en tidig kontakt om du behöver teckenspråkstolkning eller talböcker m m, eller anpassning av undervisningslokaler (då även schemaläggning kan vara en lösning).

Studieinformation och anmälan till högskolan

På webbplatsen www.studera.nu finns samlad information om hur studier på högskolan fungerar. Där finns också samlad information om kurser och program, och om var och hur olika utbildningar erbjuds. Där finns också möjighet att söka och jämföra mellan utbildningsalternativen. Här följer citat från studera.nu: "Nu kan du som student få en bra överblick över utbildningsalternativen och en mycket bättre chans att göra ett medvetet val. Sök efter intresse, inriktning eller namnet på utbildningen..." Därefter lämnas ansökan (anmälan) till högskolan på den nya webbplatsen www.antagning.se

Om dyslexiintyg inför beslut om pedagogiskt stöd

Dyslexiintyg baserade på logopedutredningar är att föredra. Det beror på att en logopeds diagnos och utredning av språkliga färdigheter och svårigheter ger en tydlig bild av situationen för den enskilda studenten och dessutom även för samordnaren. Det underlättar även inför, och i, det framtida arbetslivet.

Intyg från specialpedagoger godtas i regel på alla universitet och högskolor, under förutsättning att där även finns resultat från relevanta standardiserade test. Det som ska finnas med är tester av läshastighet, läsförståelse, ordavkodning, fonologisk förmåga och en kortfattad anamnes.

Tidpunkten för utredningen har i sig inte någon större betydelse, men läs- och skrivförmågan ändras naturligtvis under livet beroende på de möjligheter till utveckling som ges och vilka krav som individen ställs inför.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. I avsnittet som rör utbildning uppmanas högskolan att aktivt verka för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Se Diskrimineringsombudsmannens webbplats för mer info: www.do.se

Ny bestämmelse: bristande tillgänglighet som diskriminering

Den 23 juni 2014 beslutade Riksdagen om en ny bestämmelse om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Den nya lagpunkten ingår i Diskrimineringslagen, och trädde i kraft den 1 januari 2015. Se Diskrimineringslagen 4 § punkt 3 för den nya lagtexten. Lagen finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats tillsammans med mer information: www.do.se

En mötesplats om utlandsstudier: Study Abroad Without Limits

I maj 2008 lanserades ett studentsamarbete i EU-projekt mellan studenter i Flandern (Belgien), Holland, Irland, Österrike och Sverige för studentkontakter inför utlandsstudier. Webbsidorna med forum finner du på nätverket LINK's förstasida: www.thelinknetwork.eu